Průběh setkání

Níže naleznete postup pro Vaše zapojení do evaluačního setkání.

Platí pro žáky, učitele, vedení školy, rodiče a členy školských rad zapojených škol.

Jednotlivé kapitoly můžete otevírat a zavírat kliknutím na jejich nadpis.

Důkladné nastudování může vzít i hodinu Vašeho času. Je to investice, která se zúročí díky hladšímu průběhu samotného setkání.

Informovaný souhlas

Účelem evaluačního setkání školních aktérů je sběr podnětů a formulace námětů na rozvojové iniciativy pro posílení demokratické kultury školy.

Průběh setkání je popsán ve Scénáři setkání níže.

Během setkání bude pořizován neformální zápis hlavních myšlenek, které na něm zazní.

Pro potřeby Průvodců evaluací a členy realizačního týmu COV je pořízen i videozáznam, který po zpracování výstupů bude smazán.

Veškerá osobní data jsou uložena na úložišti chráněním dvoustupňovou kontrolou přístupu a mají k nim přístup jen Průvodci evaluací, kteří jsou vázáni smluvní mlčenlivostí (viz odstavec Etický kodex a GDPR na stránce O nás).

Výstupní zpráva ze setkání je anonymizovaná (výroky či myšlenky nebudou uváděny v souvislosti se jménem ani jiným identifikátorem člověka, který je přednese).

Scénář setkání

Evaluační postup má kromě Úvodu a Závěru tři významné fáze:

 • Mapování

 • Výběr tématu k řešení

 • Plánování

Úvod slouží k naladění účastníků a Průvodce evaluací na sebe navzájem a ověření srozumitelnosti pravidel a smyslu setkání.

Mapování je postup, při kterém se účastníci pomocí otevřených otázek Průvodce vyjadřují k tomu

 • co je jejich společným zájmem,

 • jaké mají podmínky pro efektivní naplnění tohoto zájmu,

 • jaké jsou příležitosti a překážky, které souvisejí s dosahováním jejich společných cílů.

Výběr tématu k řešení rozvíjí témata, která chce skupina řešit, do projektových záměrů. Skupina určuje priority, kterému problému se chce věnovat více do detailu.

Plánování je prostor pro určení konkrétního postupu pro řešení identifikovaného problému pomocí metody Logické rámcové matice. Výstupem je akční plán, jehož zpracování zvyšuje šanci, že bude případný identifikovaný problém efektivně vyřešen.

Evaluační postup v podmínkách online spolupráce je rozdělen do dvou setkání, která na sebe navazují.
Každé je plánováno na 2-3 hodiny vč. přestávky. Setkání probíhají v různé dny.
Předmětem prvního setkání je Mapování, na druhém setkání dostává prostor Plánování.
Výběr tématu k řešení
je zařazen podle situace na závěr prvního nebo začátek druhého setkání.

Pravidla setkání

Užitečnost

 • Smyslem setkání je věcná diskuse, která vede k návrhům konkrétních kroků.

 • Některých věcí se proto dotkneme jen letmo, abychom se dostali k jádru, k řešením.

Orientace na budoucnost

 • Minulost je v zorném poli jen, pokud nám pomáhá najít řešení.

 • Za nějaký čas se můžeme sejít znovu a říct, kam jsme se posunuli.

Dobrovolnost

 • Vycházíme z toho, že jsme na setkání ze své vlastní vůle.

 • Pokud někdo setkání opustí, udělá to tak, aby mohli ostatní v klidu pokračovat.

Rovnost

 • I když mezi účastníky mohou být rozmanité vztahy, v rámci setkání má každý stejnou možnost se projevit, každý hlas má stejnou váhu.

 • Setkání je vedeno nezávislým Průvodcem, který usiluje o rovnoměrné zapojení všech účastníků.

Otevřenost

 • Většina otázek položených Průvodcem setkání je otevřená, Průvodce nezná "správnou" odpověď.

 • Průběh a smysl setkání je otevřeně představen na webu Evaluace pro školu.

 • Účastníci mohou získat užitečné výstupy ze setkání jen, když budou otevřeně sdělovat své postřehy a přání.

 • Proto je důležité, aby účastníci byli otevření názorům všech ostatních (nemusí s nimi souhlasit, ale ani je zavrhovat předem).

Diskrétnost

 • Průvodce ani účastníci nezveřejňují osobní informace o účastnících schůzky
  (můžeme při sdílení s dalšími lidmi upravit výrok do podoby "jeden učitel / žák / rodič ..." vždy tak, aby nebylo možné s jistotou říct, o koho jde).

 • Informace o průběhu schůzky nejsou zveřejňovány.

 • Zveřejněny jsou výstupy, na kterých se skupina dohodne.

 • Vedení školy dále dostane anonymizovanou informaci o tom, která témata účastníci vnímají jako důležitá a jaká vidí řešení případných problémů.

Technologická příprava

Setkání v roce jsou s ohledem na protiepidemická opatření připravena zatím pouze distančně, prostřednictvím videokonference.

Pro zájemce o účast je nezbytné mít k dispozici potřebné nástroje a dovednosti popsané níže:

Technika

Setkání probíhá na platformě Google Meet, tedy v prostředí internetového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Explorer apod.). Není zapotřebí žádná další softwarová výbava.

Rychlost internetového připojení by měla umožňovat přenos zvuku i obrazu (min 3Mb, můžete si to ověřit na speedtest.cesnet.cz).
Pokud používáte funkci rozmazání pozadí, doporučujeme výkonnější počítač (nejlépe 8 GB RAM).

Účastníci by měli všichni mít sluchátka s mikrofonem (jsou tak sníženy ruchy z místnosti) a zapnutou kameru (setkání je tak více osobní).

Před připojením na setkání je nutné vyzkoušet si funkčnost hlasového a obrazového připojení (vlastní relaci si můžete vyzkoušet např. na Google Hangouts zde)

Prostor

Doporučujeme zajistit si samostatnou místnost a dohodnout se s ostatními, že Vás během setkání nechají se soustředit.

Je to důležité i pro pocit bezpečí ostatních účastníků setkání, že komunikace je určena jen a právě účastníkům setkání.

Chování

V době, kdy nemluvíte, mějte vypnutý mikrofon (klávesová zkratka je CTRL + D). Průvodce setkáním má sice možnost mikrofon účastníkům vypnout, ale prosíme o dodržování tohoto pravidla.

Během přestávek si vypněte mikrofon a kameru.

Při setkání zapisuje Průvodce evaluací poznámky na virtuální tabuli (Google dokument). Pokud Vám přidělí přístup, pište do sdíleného dokumentu, vždy ale jen na jeho vyzvání. Není třeba opravovat např. gramatické chyby při zápisu, odvádí to pozornost od setkání.

Přihlášení

Ujistěte se, že máte k dispozici všechny nástroje a dovednosti k účasti na online setkání .

Klidněte na jméno Vaší školy na stránce Zapojené školy.

U skupiny, v rámci které se chcete účastnit evaluačního setkání (neměli byste se hlásit do skupiny, do které nepatříte) zkontrolujte, zda se budete moci zúčastnit v nabízených termínech. Pokud je termínů nabídnuto více, uveďte své možnosti v posledním poli formuláře (komentáře).
Připomínáme, že spolupráce je rozložena na dvě setkání, proto se hlaste je v případě, že se můžete zúčastnit min. dvou termínů.

Vyčkejte na zprávu od Průvodce evaluací.
Pokud bude kvóta pro setkání naplněna, je možné, že se setkání v tomto kole evaluace nebudete moci účastnit.

Nejpozději 3 pracovní dny před termínem setkání přijde ze strany Průvodce evaluací informace, zda se setkání uskuteční za Vaší účasti.

Co se děje dál ...

Pokud bude Váš profil vyhovovat potřebám setkání, obdržíte emailem pozvánku. Jestliže bude kvóta zaplněna, rovněž o tom obdržíte informaci emailem.

Zúčastníte se dvou setkání (viz Scénář setkání).

S Vašimi návrhy bude seznámeno vedení školy.

Je možné následně domluvit setkání zástupců napříč skupinami (např. členové Žákovského parlamentu se setkají s členy Školské rady, pokud zjistí, že mají společnou věc k řešení).

Přínos setkání roste s jejich dlouhodobostí - je možné setkání opakovat např. po půl roce a vyhodnotit případný posun.

Případné dotazy k průběhu setkání prosím vložte do tohoto formuláře.

Pokud je vše jasné a máte zájem o účast na setkání, můžete přejít na stránku Zapojené školy.